TILDE Consulting BVBA
Home
Oplossingen en Diensten
Referenties
Over TILDE Consulting
Links
Contact
Sitemap
Algemene Pagina
Artikel Portfolio Management
Artikel Portfolio Management - Maturiteit
Artikel Portfolio - Programma - Project - Office
Artikel Beleids- en Beheerscyclus (BBC)
Artikel Prince2 2017
Artikel EFQM 2013

EFQM® 2013 – Wat is nieuw?

Het EFQM excellence model biedt een overkoepelend raamwerk dat organisaties helpt bij hun streven naar het bereiken en behouden van uitstekende prestatieniveaus.

Duurzaam succes kan enkel bereikt en behouden worden als de organisatie slaagt om telkens opnieuw prestaties neer te zetten waarbij aan de verwachtingen van de diverse stakeholders voldaan wordt.

Het EFQM excellence model is, indien met inzicht toegepast, een waardevol middel zijn om organisaties te helpen bij het voortdurend zoeken en streven naar de uiteindelijke finaliteit van duurzame prestaties.

Het EFQM excellence model reikt hierbij 3 geïntegreerde componenten

  1. De Fundamentele Concepten van Excellence: de principes, de basis waarop het streven en behalen van duurzame prestaties steunt.
  2. Het EFQM excellence model: het door de organisatie in te vullen holistisch raamwerk voor ontwikkeling van duurzame uitmuntendheid via voortdurende uitwerking, toepassing, evaluatie en bijsturing van solide en geïntegreerde benaderingen en permanente analyse van prestaties en het voortdurend leren om de oorzaak – gevolg relaties beter te begrijpen om tot die duurzame prestaties te komen.
  3. De RADAR-logica: een bijzonder krachtig en dynamisch beoordelingsraamwerk om de diverse prestaties van de organisatie te evalueren.

Om rekening te houden met de evoluerende inzichten en ervaringen wordt het EFQM excellence model in 3-jaarlijkse cycli herzien.

In 2012 werd het EFQM excellence model geactualiseerd oa. steunend op bijkomende inzichten inzake het belang van wendbaarheid en flexibiliteit, de nood aan het identificeren van nodige veranderingen en het toenemend belang van beheersing van risicos gepaard gaande met de keuze en de implementatie van deze veranderingen.

Aanpassingen werden aangebracht aan zowel de Fundamentele Concepten van Excellence, als aan het EFQM excellence model als aan de RADAR-logica.

Hier volgt een bondig overzicht van de diverse veranderingen:


  1. Aanpassingen aan de Fundamentele Concepten van Excellence

De 8 Fundamentele Concepten van Excellence werden herzien zowel naar formulering, naar actiegerichtheid, naar inhoud en naar volgorde.

De aanpassingen op gebied van formulering beogen een nog grotere duidelijkheid en zijn bedoeld om meer éénduidige interpretatie te bevorderen.

In de 2013 versie is de actie-gerichtheid van de 8 concepten coherenter gemaakt

Tevens zijn er inhoudelijke verbeteringen op gebied van oa stakeholders en processen

Om misverstanden mbt belang en volgorde / prioriteiten in de Fundamentele Concepten te voorkomen zijn de 8 concepten gewoon in alfabetische volgorde gerangschikt (volgens de Engelse versie)

Hierbij de nieuwe versie van de Fundamentele Concepten van Excellence: 

 

  1. Aanpassingen aan het EFQM excellence model

De aanpassingen aan het 2013 model zijn zowel inhoudelijk als bedoeld om een nog betere integratie te hebben met de Fundamentele Concepten en de RADAR-logica.

Inhoudelijk is criterium 9 herzien; de titel “bedrijfsresultaten” is nieuw en is bedoeld om duidelijker aan te geven dat het resultaten betreft mbt de “economische stakeholders” en in lijn met de strategische keuzes en de operationele prestaties

Verder zijn er aanpassingen in terminologie bij zowel criteria al deelcriteria en werden voornamelijk de begeleidingspunten bij de deelcriteria nader in lijn gebracht met zowel de Fundamentele Concepten als met de RADAR-logica.

De 2013 versie van het EFQM excellence model heeft dus nog steeds 5 “Factoren” criteria en 4 “Resultaten “ criteria. Aan de gewichten van de diverse criteria werd niets gewijzigd

 

 

  1. Aanpassingen aan de RADAR-logica

De RADAR-logica biedt een gestructureerde benadering om de prestaties te beoordelen en te begrijpen en de bijdrage van de benaderingen leidend tot die prestaties nader te evalueren en te verfijnen.

In de 2013 versie van EFQM heeft de RADAR-logica de grootste veranderingen ondergaan.

Al heeft de opbouw van de globale RADAR-logica geen aanpassingen gekend zijn er, in de uitwerking ervan, wel significante aanpassingen. Zowel de analyse van de factoren als de analyse van de resultaten werden aangepast. De aanpassingen beogen voornamelijk een vereenvoudiging en verduidelijking in zowel verwoording als scoring.

De globale logica blijft behouden nl:

Een excellente organisatie bepaalt, in kader van de strategie, de gewenste resultaten. Voor de duurzame realisatie van die resultaten dienen een serie soliede en geïntegreerde benaderingen ontwikkeld en gestructureerd uitgevoerd te worden. De implementatie van de benaderingen dient geëvalueerd en verfijnd te worden steunend op de analyse van de behaalde resultaten en op de voortschrijdende inzichten ten gevolge van leeractiviteiten.

De verwoording van zowel de elementen als de attributen van de analyse van factoren en resultaten is vereenvoudigd. De toelichting- begeleiding is éénduidiger.

Voor de score zijn grondige aanpassingen doorgevoerd steunend op de “demonstreerbaarheid”. Voor de hoogste scores dient de “erkenning als wereldwijd rolmodel” aangetoond te worden. (vb via externe erkenning, benchmark met world class, presentaties op internationale fora,…)

Tenslotte mag de totaal score van de factoren de score van de soliditeit en integratie van de benaderingen niet overschrijden en mag de totaalscore voor de resultaten de score van bereik en relevantie van de aantoonbare beschikbare resultaten niet overschrijden. 

Conclusie

De 2013 versie van het EFQM model is een verdere verbetering van het model. De coherentie tussen de 3 geïntegreerde componenten is nog sterker. De verwoording is coherenter en vereenvoudigd met bijkomende inzichten mbt wendbaarheid, verandering en risico.

Het 2013 EFQM Excellence Model is een uitstekend hulpmiddel voor analyse en verbetering van organisaties. Essentieel is wel te begrijpen dat de finaliteit is en blijft duurzame resultaten te bereiken.


Voor meer informatie klik hier

Maart 2013

Francis Manas
 Home
Oplossingen en Diensten
Artikels
Referenties
Over TILDE Consulting
Links
Contact
Sitemap
Algemene Pagina